?

Log in

Ч   еловек ж  ивет ир або т ает всоциуме  М… - Learning Languages Community [entries|archive|friends|userinfo]
Learning Languages Community

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 31st, 2016|12:14 pm]
Learning Languages Community
learn_languages
[lboris_71]
Ч   еловек ж  ивет ир або т ает всоциуме
 М н   е нес  кем     о бщ а т ь с я                т а кч  т о         п р о шу  В а с     о  терпении
      В    ы    -   э  с п е р  т    ли н  г в ист экс  т акласса
  Зап о с ти т еэт  о  в    Ж ж  (  бо   юс  ь   о с  ко р   б ле н и  я    )  ип о м ог ит  е
я н ем очи   т  ат  ьсооб  щ  е с в  а     там акельшпр инг ер  запрет и  л
                                                             
вотпопрос   по-ф р а  н у з  ком    языку  i n   th   e w  o r  d  allez ( alle)
 w   e
                   d o    n ot pron  ounce thez  r  e      g u  l  a   r      i l y
               es p ecia l   y for  this word
espcia ll yafter                  e

  2
                      how        d oes  we pr o n orce    r
                   t e  n ir
   a    s  th e  a m er iica n
 pot atoes  r
if   n   o t  h o w
    
      Я   з аран е е  б  лаод арю  Вас за помощ ь
Мне очен ь ва ж  оинужно оещ ение
 Я думаю чт о сэ т  им мож нои п о пд ожда ть
Сас  ебо
Банзай
linkReply